1,000,034 unikalne wizyty

Nawigacja
Samorząd Uczniowski
Projekt ETAs - j. angielski
Linki
Sprawozdania finansowe
Regulamin
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIEKU NAD NOTECIĄ


Podstawa prawna:

1) Uchwała o systemie oświaty z dn. 7. 09.1991 r.
2) Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią

Regulamin zawiera:

I. Postanowienia ogólne,
II. Cele działania Samorządu,
III. Organy Samorządu Uczniowskiego,
IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego,
V. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego,
VI. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
VII. Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne:


§ 1 W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem".
§ 2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 3 Najwyższą władzą samorządu jest ogólne zebranie.
§ 4 Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
§ 5 Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
§ 6 Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.: prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu, do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
§ 7 W szkole funkcjonuje Poczet Sztandarowy, wybierany w drodze wyborów bezpośrednich, na 1 rok.
§ 8 Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok szkolny.
§ 9 W uzasadnionych przypadkach, kadencja Przewodniczącego Samorządu i członków Pocztu Sztandarowego może trwać dłużej niż rok.

II. Cele działania Samorządu


§ 10 Celem działania Samorządu jest :
· uczenie się demokratycznych form współżycia,
· kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
· kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
· stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,
· uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji,

III. Organy Samorządu Uczniowskiego


§ 11 Organami Samorządu są:
A. ogólne zebranie
B. Rady Klasowe,
C. Rada Samorządu,
D. Zarząd,
E. Przewodniczący Samorządu.
§ 12 Organy Samorządu zobowiązane są co najmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

A. Walne Zebranie Uczniów

§ 13 Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy uczniowie.
§ 14 Walne Zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:
· co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
· przewodniczącego Samorządu,
· Rady Samorządu,
Walne Zebranie uczniów powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 15 Walne Zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
§ 16 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
· przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie swojej opinii o pracy Samorządu przewodniczącego,
· odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań,
· wybór nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

B. Rady klasowe

§ 17 Prawo do udziału w zebraniach rad klasowych mają wszyscy ich członkowie.
§ 18 Decyzje na zebraniach rad klasowych zapadają zwykłą większością głosów.
§ 19 Do kompetencji rad klasowych należy:
· przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie swojej opinii o pracy przewodniczącego Samorządu,
· odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań,
· wybór nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

C. Rada Samorządu Uczniowskiego

§ 20 W skład Rady Samorządu wchodzą wszystkie Rady Klasowe i Zarząd Samorządu.
§ 21 1. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący 1 raz w tygodniu, lub 1 raz na 2 tygodnie.
2. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 22 Rada Samorządu:
· Powołuje Komisję Wyborczą przeprowadzającą wybory do Zarządu,
· Wyznacza kierunki działania Samorządu poprzez Ustalenie planu pracy Samorządu,
· Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

D. Zarząd

§ 23 Zarząd jest władzą wykonawczą. Składa się z 4-5 osób.
§ 24 Zebrania Zarządu zwoływane są 1 raz w miesiącu lub 1 raz na 2 miesiące.
§ 25 Zarząd zatwierdza Plan pracy Samorządu i koordynuje pracę Rady Samorządu

E. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

§ 26 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
· reprezentuje Samorząd wobec Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
· kieruje pracą Samorządu,
· organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole,
· przewodniczy zebraniom Zarządu i Rady Samorządu.

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego


§ 27 Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 3 osób wybranych w jawnym głosowaniu spośród uczniów klas IV-VI.
§ 28 1. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV-VI Szkoły.
2. Wybory odbywają się co 1 rok na przełomie września/października.
§ 29 1. Kandydatami do Zarządu mogą być uczniowie klas IV-VI.
2. Kandydatami do Pocztu Sztandarowego mogą być uczniowie klas V-VI.
§ 30 Obowiązki Komisji Wyborczej :
· przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
· przygotowanie wyborów,
· przeprowadzenie wyborów,
· obliczenie głosów,
· sporządzenie protokołu,
· ogłoszenie wyników wyborów,
§ 31 Wybory Zarządu i Pocztu Sztandarowego dokonują się w następujący sposób :
· kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkania itp.,
· kampania trwa 2 tygodnie przed wyborami,
· na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej, najpierw do Zarządu a następnie do Pocztu Sztandarowego,
· głosowanie dokonuje się przez postawienie krzyżyka przy jednym nazwisku kandydata do Zarządu i dwóch krzyżyków – 1 chłopiec, 1 dziewczyna – przy nazwiskach kandydatów do Pocztu Sztandarowego i wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej,
· członkami Zarządu zostaje 4-5 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów w głosowaniu,
· Przewodniczącym Samorządu zostaje osoba z największą ilością uzyskanych głosów,
· Zastępcą – druga osoba co do ilości uzyskanych głosów,
· Członkami Zarządu – pozostałe 2-3 osoby,
· Członkami Pocztu Sztandarowego zostaj 1 chłopiec i 2 dziewczyny, którzy uzyskali największą liczbę głosów w głosowaniu.

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego


§ 32 Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
· regulamin samorządu,
· zeszyt protokółów,
· roczne plany pracy.

VI. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego


§ 33 Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
· Czuwa nad całokształtem prac Samorządu,
· Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami.

VII. Przepisy końcowe


§ 34 Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
§ 35 Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
§ 36 Sposób uchwalania i zatwierdzania regulaminu: Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
§ 37 Rady Klasowe w toku kadencji na wniosek uczniów mogą dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.
§ 38 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Znajdź nas na Facebook
Zdalne nauczanie

Doradztwo zawodowe

Koronawirus

Projekt edukacyjny PRGOK

Jak do nas dojechać
Imieniny
Dzisiaj jest
poniedziałek 25 Maja 2020.

Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Urban, Magda